۞ پیامبراسلام(ص):
عُنوانُ صَحیفَةِ المُؤمِنِ حُبُّ عَلیِّ بنِ ابی‌طالب(ع). سرلوحة پروندة هرمؤمن(قیامت)دوستی ومحبت علی بن ابی‌طالب(ع)است.(مستدرک حاکم، ج٣، کنزالعمال،ج١١، ص٦١٥)

موقعیت شما : صفحه اصلی » برگه ها » کدهای کوتاه : لیست ها

[gap height=”10″]

[one_third][list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-ok” icon_color=”#2ecc71″][/one_third]

[one_third][list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-remove” icon_color=”#e74c3c” ][/one_third]

[one_third_last][list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-double-angle-right” ][/one_third_last]

[gap height=”20″]

[one_third][list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”momizat-icon-star” icon_color=”#ffa507″ ][/one_third]

[one_third][list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”momizat-icon-cog2″ icon_color=”#3498db” ][/one_third]

[one_third_last][list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”linecon-icon-like” icon_color=”#f76fbc” ][/one_third_last]

[gap height=”20″]

With Circles

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”10″ margin_bottom=”30″]

[one_third][list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-ok” icon_bg_color=”#2ecc71″ icon_bg=”circle”][/one_third]

[one_third][list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-remove” icon_bg_color=”#e74c3c” icon_bg=”circle”][/one_third]

[one_third_last][list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”enotype-icon-arrow-right5″ icon_bg=”circle”][/one_third_last]

[gap height=”20″]

With Squares

[divide icon=”square” icon_position=”left” margin_top=”10″ margin_bottom=”30″]

[one_third][list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-ok” icon_bg_color=”#2ecc71″ icon_bg=”square”][/one_third]

[one_third][list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”fa-icon-remove” icon_bg_color=”#e74c3c” icon_bg=”square”][/one_third]

[one_third_last][list list_items=”List item 1,List item 2,List item 3,List item 4,List item 5″ icon=”enotype-icon-arrow-right5″ icon_bg=”square”][/one_third_last]

[gap height=”20″]

پاسخ دادن